Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti voda | WWF

Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti vodaPosted on 29 November 2010
„Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti voda“ - Trening za predstavnike NVO u Valjevu
© WWF DCP Serbia
U okviru aktivnosti u okviru projekta „Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti voda“, u proteklom periodu organizovana su dva sastanka sa zainteresovanim stranama 29. oktobra u Novom Sadu i 4. novembra u Beogradu na kojima je učestvovalo 80 predstavnika relevantnih organizacija iz oblasti voda. Na sastancima su sagledane aktivnosti na polju zaštite voda u Srbiji i inicirano povezivanje aktera u ovoj oblasti, sa posebnim fokusom na dijalog između civilnog društva, državnih isntitucija i privatnog sektora, bitan za proces evropskih integracija.

Cilj projekta „Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti voda“ je jačanje saradnje svih zainteresovanih strana i razvoj kapaciteta NVO u Srbiji koje se bave zaštitom životne sredine, da se aktivno uključe u praćenje donošenja i primene zakonodavstva EU iz oblasti voda u Srbiji, sa posebnim akcentom na Okvirnu direktivu o vodama. Okvirna direktiva o vodama EU (Water Framework Directive EU WFD – 200/60/EC) je najviši i najsveobuhvatniji zakonski instrument Evropske unije (EU) u oblasti voda, a cilj postizanja najmanje “dobrog statusa” do 2015. godine. Učešće javnosti u sprovođenju i praćenju sprovođenja Okvirne direktive o vodama podrazumeva da se javnosti, zainteresovanim stranama i nevladinim organizacijama omogući da uključe u pripremu integralnim planova upravljanja rečnim slivovima. Učešće javnosti ostvaruje se putem konsultacionih mehanizama, koje državni organi koriste kako bi, koristeći znanja i iskustva građana, pronašli najbolja rešenja za dati problem.

Projekat realizuju Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Inženjerima životne sredine, WWF– Dunavsko-Karpatskim programom u saradnji sa: Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Stalnom konferencijom gradova i opština u Srbiji.

Takođe je od 22.-26. novembra održan je trening za predstavnika 10 NVO u Valjevu. Trening je bio intenzivan, i sa učesnicima su pet dana radile: trener Esther Koopmanschap (Wageningen UR), Irma Popović Dujmović (Zelena akcija) i Duška Dimović (WWF DCP). Prezentacije, kao i aktivne diskusije učesnicima su omogućili predavači: Irene Lucius i Camelia Ionescu (WWF DCP), Dragana Milovanović (Republicka direkcija za vode), Miodrag Milovanović (Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”), Nataša Milić (JVP “Srbijavode”), Momir Paunović (Institut za biološka istraživanja “Siniša Stanković”) i Milica Stefanović (The Coca Cola Company).

„Priprema javnosti u Srbiji za učešće na zaštiti voda“ - Trening za predstavnike NVO u Valjevu
© WWF DCP Serbia Enlarge