Bosna i Hercegovina predsedava ICPDR-om, radi koordinacije inicijative na Dunavu | WWF

Bosna i Hercegovina predsedava ICPDR-om, radi koordinacije inicijative na DunavuPosted on 15 January 2013
Ermina Salkičević-Dizdarević, Deputy Minister of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina and ICPDR President in 2013.
Ermina Salkičević-Dizdarević, Zamenik ministra za inostranu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine i ICPDR predsednica za 2013.
© ICPDR
Beč, Austrija – U ceremoniji koja je održana u Beču, 15.01.2013, Bosna i Hercegovina je izabrana za predsedavajućeg Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR). Bivši predsedavajući, Wolfgang Stalzer iz Austrije, prepustio je svoju funkciju Ermini Salkičević-Dizdarević, zamenici ministra za inostranu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine.

Iako Bosna i Hercegovina nema direktan pristup reci Dunav, veliki deo njene površine pripada Dunavskom slivu, uključujući i reku Savu. 19 zemalja pripada slivu reke Dunav, što ovaj rečni sliv čini najinternacionalnijim slivom u svetu.

“Jedna od glavnih karakteristika sliva reke Dunav jeste raznovrsnost”, izjavila je Ermina Salkičević-Dizdarević. “ICPDR ujedinjuje regije od najbogatijih do najsiromašnijih u Evropi, kao i ljude iz različitih grupa jezika, podneblja i kultura. Pošto dolazim iz Bosne i Hercegovine, uverena sam da naše iskustvo pri upravljanju raznolikostima može biti od koristi mojoj predsedničkoj funkciji u 2013.”

Ključne aktivnosti ICPDR-a u 2013. godini uključuju Dan Dunava 29. juna, sa naglaskom na borbu za zaštitu ugroženih jesetarskih vrsta u Dunavu. Ilegalni ribolov, pre svega zbog kavijara, je glavna pretnja opstanku jesetri u Dunavu. Gubitak staništa i prekidanje migracionih ruta su dodatni uzroci izumiranja ovih riba. WWF i ostale NVO zajedno sa ICPDR-om rade na promociji aktivnosti koje će sprečiti nastanak ovakve situacije.

U avgustu će biti realizovana “Joint Danube Survey” istraživačka ekspedicija duž celog toka Dunava. Njen cilj je da sakupi nedostajuće parametre u tekućem monitoringu i da ih obradi podatke iz centralnog izvora. Na brodovima će se nalaziti naučnici i povodom ovog projekta očekuje se velika pažnja javnosti.

Prirodna okolina Dunava i sliv ove reke značajno su unapređeni tokom poslednjih godina. Ipak, glavni izazovi tek predstoje. Plan za upravljanje rečnim basenom je razvijen 2009. i u toku je njegova šestogodišnja implementacija. Ovaj plan je baziran na 4 značajna pitanja za upravljanje vodom, “Significiant Water Management Issues” (SWMI), a to su zagađenje nutrijentnima, organskim i hazardnim supstancama, kao i hidromorfoloske promene. 2013. godine biće objavljena dopunjena “SWMI” publikacija, kao još jedan korak ka razvitku novog plana za upravljanje, nakon 2015. godine.

Više o ICPDR
Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR) je međunarodna organizacija koja se sastoji od 14 angažovanih zemalja i Evropske unije. Od kad je osnovana 1998, ova organizacija je izrasla u jednu od najvećih i najaktivnijih međunarodnih asocijacija angažovanih na zaštiti rečnih slivova u Evropi. Aktivnosti ove organizacije nisu okrenute samo ka reci Dunav, već i ka brojnim pritokama i podzemnim vodama. Krajnji cilj ICPDR-a jeste primena “Konvencije za zaštitu reke Dunav” (DRPC), uz promociju i koordinaciju održivog upravljanja vodama, uključujući zaštitu prirode i racionalnu upotrebu vode, radi dobrobiti zemalja i ljudi koje obuhvata sliv reke Dunav.
Ermina Salkičević-Dizdarević, Deputy Minister of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and Herzegovina and ICPDR President in 2013.
Ermina Salkičević-Dizdarević, Zamenik ministra za inostranu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine i ICPDR predsednica za 2013.
© ICPDR Enlarge